12. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları

 

 

SORU-1-Tablodaki şehirlerin gelecekteki tahmini nüfus miktarlarını, artış oranlarını da dikkate alarak yazınız.

Nüfus miktarı(milyon)
Artış oranları(%)
Gerçekleşen
Tahmini
Gerçekleşen
Tahmini
1975
2000
2015
1975-2000
2000-2007
2015-2030
Nüfus Miktarı
Artış oranı
Tokyo
19.8
26.4
27.2
1.16
0.19
27,37
%0,1
Mexsiko City
10.7
18.1
20.4
2.10
0.82
21,3
%0,8
New York
15.9
16.7
17.9
0.21
0.47
20
%0,5
Kalküta
7.9
13.1
16.7
2.02
1.66
19,4
%1,5
Karaşi
4.0
10.0
16.2
3.69
3.19
21
%3
Şanghay
11.4
12.9
13.6
0.48
0.36
14
%0,3
Buones Aires
9.11
12.0
13.2
1.10
0.61
13,7
%0,5

Artış oranları ve nüfus bilgileri tahmini olarak verilmiştir.Verilen bilgiler matematik öğretmeni arkadaş tarafından hesaplanmıştır.Rakamlarda çeşitli farklılıklar çıkabilir.
SORU-2-Tabloda nüfusları artan, azalan ve değişmeyen şehirleri söyleyiniz.
Tablodaki ülkelerin nüfusları artmaya devam ediyor ancak artış oranlarında azalma vardır.Bu azalma Tokyo ve New York fazla en az değişen Şangay artış en fazla Karaşi olarak belirtilebilir...

SORU-3-
Tabloda nüfusu en fazla ve en az artan ülkeleri belirleyerek bunun nedenlerini tartışınız.

Alt taraftaki pano değerlendirildiğinde çünkü ülke olarak sorulmuş Norveç ve Çin nüfusu en az artan ülkelerdir. Norveç’in gelişmiş ve sanayileşmiş bir ülke olmasıeğitim seviyesinin yüksek olması yaşam tarzı ve bu nedenle doğum oranlarının az olması; Çin’de uygulanan
katı nüfus politikaları ve Çin’de ki hızlı sanayileşme ve kentleşme süreci bu durumun
nedenidir. Brezilya ve Moğolistan nüfusu en fazla artan ülkelerdir. Bu ülkelerin
gelişmemiş ülkeler olması nedeniyle doğum oranlarının yüksek olması ve bu
ülkelerde ortalama yaşam süresinin giderek uzamasıdır.


ÜLKELER
Nüfus miktarı (1000)
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
Çin
1.262.646
1.307.812
1.348.853
1.389.528
1.430.000
1.480.000
1.520.000
Moğalistan
2398
2554
2726
2911
3100
3270
3440
Brezilya
177.101
186.141
190.988
210.256
225.256
240.256
250.256
Norveç
4491
4603

12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 53) COĞRAFYA 12 SAYFA 53 ETKİNLİK ÇALIŞMASI


Aşağıdaki tabloları inceleyerek ve ön bilgilerinizden yararlanarak sorulan
cevaplayınız.

Afrika
Asya
Avrupa
G.Amerika
K.Amerika
Dünya
Yıllık Toplam Milli Gelir(Dolar)
1950
102
468
1719
184
1722
4195
1990
412
4571
8143
1145
6031
20964
2015
1009
12562
15063
2431
13075
45140
2050
4300
37658
27274
6905
21625
95954


Afrika
Asya
Avrupa
G.Amerika
K.Amerika
Dünya
Yıllık Toplam Milli Gelir(Dolar)
1950
468
1358
3004
1124
10376
1671
1990
646
3416
10309
2569
21809
3971
2015
803
6767
17465
3804
40830
5971
2050
1954
15456
30518
8425
65530
9473

SORU-1-Verilen yıllar aralığında millî gelirin en fazla ve en az arttığı kıtayı
tespit ederek nedenlerini sınıfta tartışınız.

Artış oranlarına bakıldığı zaman yıllık toplam milli gelir Asya Kıtasında en fazla artış göstermiştir.Özellikle Ortadoğu ve Güney Doğu Asya bu artış oranında ön planda rol oynar.Asya kıtasındaki sanayi ve teknolojik tesislerin getirileri, tarım, ticaret
ve diğer sektörlerdeki kazançlarını arttırması yine enerji kaynakları olarak önemli bir petrol bölgesine sahip olması bu gelişimde etkilidir.

En az arttığı kıta Afrika kıtasıdır.Bu Afrika kıtasındaki ülkelerin gelişmişlikten ziyade hala iç karışıklıklarla uğraşması yeterli yatırımları yapamamaları öz kaynaklarına sahip çıkamamaları ile bağlantılıdır.
Bu durumun nedeni Afrika kıtasındaki ülkelerin bilimsel ve teknolojik


SORU-2-Verilen yıllar aralığında kişi başına düşen yıllık gelirin en fazla ve en az
arttığı kıtayı tespit ederek nedenlerini sınıfta tartışınız.

Kişi başına düşen milli gelir artışı incelendiğinde fazla artış Kuzey Amerika kıtasındadır. Bu durumun nedeni Kuzey Amerika kıtasındaki ülkelerin bilim ve teknolojide ileri gitmesi,Küresel piyasada daha çok para eden sektörlerin bu bölgelerde ağırlık kazanması kazançlarının büyük kısmını teknolojik ürünlerden sağlaması etkili olmuştur.Nüfus miktarı bakımından avantajlı özellikleri vardır.Yine rakamlar en az artış için bizi Afrika kıtasına götürür.Nüfus miktarı kişi başına düşen milli geliri etkiler Afrika yeteri kadar ekonomik faaliyetleri olmamakla beraber nüfus artış hızı fazla olan bir kıtadır bu iki etken birleşmesi kişi başına düşen milli geliri bu kıtada en alt seviyelere çeker.

12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 54-55 ÖLÇME-DEĞERLENDİRME) COĞRAFYA 12 SAYFA 54-55ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıdaki soruları cevaplayınız?
SORU-1-1950 den sonra dünya nüfusunun hızla artmasının sebebleri nelerdir.
1945 2. dünya savaşından sonra ülkelerin nüfus artırıcı politika uygulamaları bu yıllardan sonra tıp sağlık alanındaki gelişmelerin çocuk ölüm oranlarını düşürmesi,mevcut teknolojik gelişmelerin sağlamış olduğu yaşam standartlarının yükselmesi,ulaşımda meydana gelen gelişmeler,insanların daha az yıpranmasına sebeb olarak yaşam sürelerinin uzamasına sebeb olmuştur.
SORU-2-2015 yılından sonra nüfus artış hızı aynı şekilde devam ederse ne gibi sorunlar yaşayabiliriz.

Dünya nüfus artışı bölgeler arası farklılıklar göstermektedir.Gelişen ülkelerin bulunduğu alanlarda bu artış yavaşlayarak devam edecek ancak nüfus artış hızı çok düşük olacak.Bunun sonunda bu bölgelerde nüfus yaşlanacak ,bağımlı nüfus oranı üreten aktif nüfus ve devlet yatırımları için ciddi bir sorun oluşturacaktır.Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde artış oranının bu şekilde devam etmesi bu ülkeler için olumlu yönlerin yanında çeşitli olumsuzlara yol açacaktır.Doğal kaynak tüketimi artacak,mevcut dünya ile ilgili doğal alanların sınırlar daralacak,işsizlik ortaya çıkacak nüfusun çok olması sosyal ve ekonomik sorunları beraberinde getirecektir.Olumlu olarak bu ülkeler de işgücü sıkıntısı olmayacak işci ücretleri düşecek devlet yatırımlarını destekleyecek atılımcı dinamik bir nüfusa sahip olacaktır.Bu ülkelerde yeni fikirler yeni iş kolları kurulacak rekabet artacaktır şeklinde yorumlayabiliriz.

SORU-3-1950-2000 yılları arasında şehirleşme sonucu ortaya çıkan sorunları önlemek için 2010 -2050 yılları arasında ne gibi önlemler alınabilr.?

Şehirleşme faaliyetleri daha planlı programlı gerçekleştirilmeli bu faaliyetler esnasında doğal alan ,su kaynakları,yeşil alanlar korunmalı sanayileşme için çevre kirliliğini önleyici daha katı yaptırımlar uygulanmalı.Eğitim hizmetleri ön plana çıkmalı sosyal yapı içerisinde köy ve şehir kültürüne geçiş konularında halkı eğitici projeler uygulanmalı,Köy ve kır hayatı desteklenmeli köyden kente göçün önüne geçilmeli,küresel ısınmaya yönelik daha ciddi tedbirler alınmalı,ortaya çıkacak enerji ihtiyacı için yenilenebilir doğa dostu enerji kaynaklarının kullanımına önem verilmelidir.

SORU-4-1950 ‘li yıllarda başlayarak günümüze kadar devam eden göç olgusu nun yarattığı sorunları olumlu hale getirmek için ne gibi önlemler alınmalıdır.?

Yoğun nüfus artışından kaynaklı sorunlar için köy hayatı desteklenmeli köyden kente göçü engelleyici projeler geliştirilmeli.Şehirdeki eğitim sağlık hizmetleri kadar olmasa da tatmin edici derecede sağlık altyapı hizmetleri kırsal kesimlere de götürülmeli.Eğitimin önemi tekrar gözden geçirilerek arttırılmalı,şehir yerleşmelerinde daha yaptırımcı gecekondulaşmayı engelleyici tedbirler alınmalı.Şehir kullanım alanları daha planlı ve programlı kullanılmalı,yeşil alanların korunmasında daha fazla önem verilmeli sanayi tesisleri belirli bölgelere aktarılmalı şehir dışlarına taşınmalı ve atıkları için ciddi önlemler alınmalı şeklinde belirtilebilir bu projeler arttırılabilir.

SORU-5-Ruhr Bölgesi’nin Almanya’nın en önemli madencilik ve sanayi bölgesi olmasının başlıca nedenleri nelerdir.

Bölgede zengin taşkömürü yataklarının bulunması ve sanayi devrimi ile birlikte demir çelik üretiminde maden kömürünün kullanılması bu yönde sanayi tesisleri ve sanayi bölgeleri oluşması beraberindeki göç hareketleri sonucundaki şehirleşme faaliyetleri bölgeyi günümüzdeki konumuna getirmiştir.
Aşağıdaki çoktan seçme soruları cevaplayınız.
1-Cevap A şıkkı Madenciliğin gelişmesi
2-Cevap D şıkkı İklim Şartları
3-Cevap A şıkkı Sanayi
4-Cevap C şıkkı Ruhr Havzası
5-Cevap A şıkkı Şangay
6-Cevap D şıkkı Türkiye
7-Cevap D şıkkı Teknoloji
8-Cevap A şıkkı Batı Avrupa
9-Cevap B şıkkı Madencilik
10-Cevap A şıkkı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1-Ruhr
2-18. yüzyılda İngiltere’de başlamıştır.19.yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür.
3-Uluslar arası ticaret

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfini yazınız.

1- Y
2- D
3- Y10 SORU İLE İLGİLİ DÜZELTME İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.Bölge ciddi taşkömürü yataklarından oluşur demir cevheri çevre bölgelerden getirilir demir çıkartılan ana noktalar fransa isveç ukrayna,ural dağları dolaylarıdır.Yani bölgede metalürji gelişmesi bu bölgedeki taşkömürü yataklarından kaynaklıdır.

12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 62-63) COĞRAFYA 12 SAYFA 62-63 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

12. SINIFLAR SAYFA 62 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

Aşağıdaki haritada coğrafi bölge ve bölümlerimiz gösterilerek bazı bölge sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler verilmiştir.

SORU-1-Ön bilgilerinizden faydalanarak diğer bölgelerin ayırımında hangi özelliklerin etkili olduğunu uygun kutucuklara yazınız…
Marmara Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
vOrtalama yükseltisinin az olması
vOva ve platoların geniş yer kaplaması,
vİklim çeşitliliğinin görülmesi
vSanayi, ticaret ve ulaşımın çok gelişmiş olması,
vNüfusun ve nüfus yoğunluğunu fazla olması
vGeçiş bölgesi olması

Ege Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
vDağların kıyıya dik olarak uzanması ve aralarında çöküntü ovalarının yer alması
vDeniz etkisinin iç kesimlere doğru sokulabilmesi
vKıyıların çok girintili çıkıntılı olması
vNüfusun kıyı kesiminde yoğunlaşması
vHorst ve graben sisteminin yaygın olması
vKıyıda Akdeniz iklimi, iç kesimlerde karasal iklimin görülmesi
vEge ovalarının verimli olması nedeniyle bu ovalarda tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması

İç Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
vEtrafının yüksek dağlarla çevrili olması
vYıllık yağış miktarının düşük olması
vOva ve platoların geniş yer kaplaması
vKarasal iklimin etkili olması
vBozkır bitki örtüsünün hâkim olması
vBuğday, arpa ve şekerpancarı tarımının ön planda olması
vKüçükbaş hayvancılığın yaygın olması


Akdeniz Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
vDağların kıyıya paralel uzanması
vDağların kıyıya çok yakın bir yerden başladığı için kıyı ovalarının dar olması,
vAkdeniz ikliminin ve maki bitki örtüsünün hâkim olması,
vÖzellikle deniz turizm faaliyetlerinin çok gelişmesi
vNüfusun, özellikle tarım, sanayi ve ticaretin geliştiği yörelerde toplanması,
vKışların ılık geçmesi


Karadeniz Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
vKuzey Anadolu Dağlarının kıyıya paralel uzanması
vDağların genel olarak kıyının hemen gerisinden yükselmesinden dolayı kıyı ovalarının dar olması
vGür ormanların bulunması
vKıyı şeridinde nüfusun yoğun olması ve kırsal alanda dağınık yerleşmenin görülmesi
vKıyı kesimlerinde nemli, bol yağışlı ılıman iklimin hâkim olması

Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
vGüneydoğu Torosların güneyinde, ova ve platoların geniş yer kaplaması
vOrta kesiminde Karacadağ volkanik dağının; doğu kesiminde ise Mardin Eşiği'nin yer alması
vKarasal iklim özelliklerinin hâkim olması
vYaz mevsiminin çok sıcak ve kurak geçmesi
vBatı kesiminde Akdeniz ikliminin etkili olması
vTürkiye'nin petrol üretim bölgesi olması

Doğu Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
vTürkiye’nin ortalama yükseltisi en fazla olan bölgesi olması
vUlaşım özelliklerinin yer şekillerinden ve iklimden çok etkilenmesi
vYerleşmelerin dağlar arasında kalan ova ve platolarda olması
vYükseklik ve denizden uzaklığa bağlı olarak karasal iklimin etkili olması,
vNüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması,
vHayvancılığın en önemli ekonomik faaliyet olması,


SORU -2-Bölge içinde hangi farklılıklara bağlı olarak bölümlerin oluşturulduğunu söyleyiniz.

Bölge içinde konum, yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü), nüfus, yerleşme) ve tarım ve hayvancılık, sanayi ve madencilik, ticaret, turizm bakımından çevresinden ayrılan ve kendi içinde benzerlik gösteren bölgeden daha küçük alanların olması etkili olmuştur.

12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 94) COĞRAFYA 12 SAYFA 94 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

2.SINIF SAYFA 90 ve 92 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI
SORU-1-Günlük hayatımızda başka ülkelere ait ürünler varmı…
Günlük hayatımızda evlerimizde kullandığımız ev eşyalarının bir kısmı yurt dışından ithal edilir özellikle elektronik eşyalar plazma tv,saat,çeşitli makineler ,bilgisayar örnek verilebilir.

SORU-2-Bundan ‘’25-30 yıl öncesine kadar yağışın bol olduğu yıllarda ihracatımız artıyor yağışın az olduğu yıllarda ihracatımız azalıyordu’’ diyen bir kişinin sözleri o dönemlerde Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler hakkında nasıl bir fikir vermektedir.
Yağış ifadesi tarımsal üretimle ilgili bir ifadedir,mevcut yağış şartları elverişli olduğu dönemlerde tarımsal üretimi olumlu etkiler tarımsal üretimin artması ihracatımızı arttırır.Tersi durumda tarımsal üretim azalır buda ihracatımızı azaltır.
Türkiye ihracatının tarımsal ürünlere dayandığı fikrini bizlere verir.
SAYFA 92 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
Kitabınızdaki tablo ve grafikler incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar…
SORU-1-Yıllara göre ihracatta sektörel bazda nasıl bir değişim yaşanmıştır.Budeğişim ülkemizin gelişmişliği hakkında nasıl bir fikir verir.
1963 yılında ağırlıklı olarak tarımsal ürünler ön plana çıkarken Türkiye tarım toplumu özelliği göstermektedir.Bu yıllardan itibaren ülkemizde başlayan sanayileşme hareketleri sonucunda tarımsal ürünlerdeki ihracat oranımız düşmüş sanayi ürünleri ihracatımızda artışlar gözlenmektedir.Bu bilgiler ülkemizin geri kalmış ülke özelliğinden yavaş yavaş gelişmekte olan ülke konumuna geçtiğinin bir göstergesidir.
SORU-2-Ülkemizin ihracat gelirlerinin sektörlere dağılışı göz önüne alınırsa 2010 yılı için ne gibi değişimler olur.
Çizimimizde mevcut değişim değerlerine bakıldığında sanayi ürünleri ihracatımızdan elde ettiğimiz gelir payı yine önde olacak maden ihracatı ülkemizdeki gelişime bağlı olarak biraz daha azalacak ancak işlenmiş maden ürünleri satacağımız için elde ettiğimiz gelir miktarında artma görülecektir.2007 şekline yakın bir şekil çizebilirsiniz…

12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 94) COĞRAFYA 12 SAYFA 94 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

12.SINIFLAR SAYFA 94 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

Kitabınızda verilen ithalat ihracatın ülkelere göre dağılım tablosundan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız…
SORU-1-Ülkemiz ticaretinde hangi ülkeler ön plana çıkmaktadır.Bu duruma etki eden faktörler nelerdir.

Almanya,Rusya Federasyonu,çin ön plandadır.

Bu ilişkilerde ön plana çıkan etkenlerin başında Almanya’nın gelmesinde bu ülkeye 1960-1970 li yıllarda göndermiş olduğumuz Türk işçileri bunların sağlamış olduğu istihdam sahaları etkilerini Türkiye ile ticarette göstermektedir.Almanya2da çok sayıda Türk işçisi ve iş adamı bulunmaktadır.Bunların bağlantıları Türkiye ile Almanya arasında ticari faaliyetlerin gelişmesinde temel etkendir.

Rusya ise Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında ön plana çıkan en önemli ülke konumundadır.Dikkat ederseniz sattıklarımız az ancak aldıklarımız ithalatımız çok fazladır burada temel etken Türkiye’nin enerji ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bu ülkeden sağlaması gelmektedir.

Çin ise dünya ekonomisinde büyüyen bir dev dir.Ucuz iş gücü ve sonrasında ucuz üretim hemen hemen her sektöre el atması Çin mallarının ülkemizde talep görmesine sebep olmaktadır.Bu etken ticari bağlantılarımızı geliştirmektedir.


SORU-2-Türkiye’nin komşu ülkelerle ticaret ilişkilerinin zayıf olmasının da temel etken nedir.

Temel etkenlerin başında komşularımız ile tarihi sorunlarımızın devam etmesi halledilemeyen tarihsel hesaplaşma günümüzde ticari faaliyetlerimizi kısıtlamaktadır.Örnek Yunanistan ile adalar ve Kıbrıs meselesi ,Ermenistan ile ermeni sorunu Suriye ile su problemi gibi konular verilebilir.

12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 95) COĞRAFYA 12 SAYFA 95 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

12.SINIF SAYFA 95 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU-1-Ulaşım ağlarının ortaya çıkmasında hangi faktörler etkili olmuştur.
Dünyada hızlı gelişim ,ekonomik faaliyetlerdeki çeşitlilik,teknolojik gelişmeler sonrası seri üretim,dünya üzerindeki ticari kültürel ekonomik ilişkileri hızlandırmış bu ilişkilerin aktif hala gelmesindeki en önemli rolü de ulaşım ağları oluşturmuştur.Mesafelerin gelişen teknolojik araçlar sayesinde kısalması insanların ürettiklerini başka bölgelere aktarmalarına imkan tanımış pazar payı büyümüş üretilen ürünlerin başka bölgelere aktarma düşüncesi beraberinde ulaşım ağlarının gelişmesini sağlamıştır.Ekonomik sebepler dışında kültürel sebepler de insanların bir yerden bir yere seyahat etme düşüncesi ,teknolojik araçlar ulaşım ağlarının gelişmesinde etkili olmuştur.
SORU-2-Türkiye’nin ulaşım ağı içerisindeki yeri ve önemini söyleyiniz.
Eski dünya karaları arasında doğal köprü özelliğine sahip olması ülkemizden tarih boyunca önemli yolların geçmesinde etkili olmuştur.Konum özelliklerinden dolayı Türkiye geçmişten günümüze kadar Avrupa ,Kafkasya,Orta Asya,Kuzey Afrika ve Orta Doğu’yu birleştiren kara ,demir,deniz ve hava yolu taşımacılığı ile enerji taşımacılığında Türkiye’yi son derece önemli bir noktaya yerleştirmiştir.Bu avantajlı konum Türkiye Ekonomik faaliyetlerine ciddi avantajlar sağlamakta ülke gelişimine ön ayak olmaktadır.

SORU-3-Ekonomik etkinliklerin gelişmesinde ulaşımın rolü nedir.
Ekonomik faaliyetler üretim dağıtım tüketim üçgeni içerisinde gerçekleşir.Bu üçgen içerisinde kenarlardan birinde meydana gelecek aksama tüm ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiler gelişmesini engeller.Üretilen malların gerek iç pazar gerekse başka pazarlara dağıtılmasında en önemli etken iyi bir ulaşım ağıdır.Ulaşım ağı gelişen noktalar ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı ve beraberinde gelişme gösteren merkezler olmuştur.Ulaşım faaliyetleri bakımından kavşak noktasında olan ve çeşitlilik gösteren merkezler ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü önemli merkezler durumuna gelir bu özellik de o merkezin gelişmesinde en temel özelliklerden birini oluşturur.
SORU-4-Yerleşmelerin konumu ile ulaşım sistemleri arasında nasıl bir ilişki vardır.
Yerleşme yerleri uygun coğrafi koşullar dışında önemli ulaşım ağı noktalarının kavşak merkezlerine kurulur yada yerleşilen bölgeyi mevcut ekonomik faaliyetler ve ticaret yollarının bu noktadan geçmesi önemli bir merkez haline getirir.Yerleşme yeri olarak önemli kavşak bölgeler yada ticaret yolu üzerindeki güzergahlar yerleşme yeri olarak rantı yüksek bölgelerdir.Geçmişten günümüze önem taşıyan ticaret güzergahlarının çevre bölgeleri yerleşme yeri olarak tercih edilen noktalar olmuştur.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1-C Türkiye 2 de demir yolu ile her noktaya ulaşamamak karayolu gelişiminde önemli bir etkendir.
2-C Antalya Türkiye için önemli bir turizm limanıdır.
3-C Yapım giderleri
4-E Trabzon’un iç kesimler ile bağlantısını sağlayan zigana geçidi önemli bir avantajtır.
5-B İzmir limanı Türkiye’nin İstanbul’dan sonraki en önemli limanlarından biridir.
6-E Türkiye’nin arazi yapısı demir yollarının gelişiminde engelleyici bir rol oynamaktadır bu etken kara yolunun gelişimini etkiler.

12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 99) COĞRAFYA 12 SAYFA 99 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

Kitabınızdaki haritada ülkemizi sembolize eden eserler gösterilmiştir.Her bölgeye ait tanıtıcı bir eseri tanıtınız.

   


Karadeniz Bölgesi için Safranbolu Evleri uygun bir eser olabilir.
İç Anadolu Bölgesi için Nasrettin Hoca örnek verilebilir.
Akdeniz Bölgesi
için Aspendos Tiyatrosu örnek verilebilir.
Doğu Anadolu Bölgesi
için İshakpaşa Sarayı örnek verilebilir.Güney Doğu Anadolu Bölgesi
için Urfa Balıklı Göl örnek verilebilir.Marmara Bölgesi
için Ayasofya Müzesi örnek verilebilir.Ege Bölgesi
için Denizli Pamukkale örnek verilebilir.

Mevcut resimlere tıklayarakta konu ile ilgili sizleri bilgilendiren sitelere ulaşabilir sitemizdeki yerlerin dışındada kendiniz araştırma yapabilirsiniz.

12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 61 ) Haritaları inceleyerek ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

SORU-1-Ülkemizin coğrafi bölgelere ayrılmasında ve bölge sınırlarının belirlenmesinde nelere dikkat edilmiştir?

Ülkemiz bölgelere ayrılmasında ve sınırlarının belirlenmesinde Doğal ,beşeri,ekonomik özelliklerine bakılmıştır.

Konum, Yeryüzü şekilleri, İklim, Bitki örtüsü, Nüfus, Yerleşme ve Tarım ve hayvancılık, Sanayi ve madencilik, Ticaret, Turizm etkili olmuştur.
SORU-2-Bölgelere isim verilirken bölgelerin hangi özellikleri dikkate alınmıştır?


Bölgelerin coğrafi konum özellikleri etkili olmuştur.

SORU-3-Aşağıda verilen Türkiye Fiziki Haritası ile Coğrafi Bölgeler Haritası'nı karşılaştırdığınızda hangi özellikler dikkatinizi çekmektedir?

Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin oluşturulmasında kıyıya paralel uzanan dağ sıraları ön plana çıkar.

Marmara bölgesinde ise yükselti özelliklerine bakılırsa yeşil renk ile son derece sade yükseltisi az bir bölge olarak karşımıza çıkar.

Ege bölgesinde ise kıyıya dik uzanan dağlar ve bu dağların arasında çöküntü ovaları grabenler yer almaktadır.Kıyı özellikleri doğal liman ve koy körfezlerin fazlalığı…

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ova ve platolar geniş yer kaplamakta ve bu bölgelerimiz harita da sarı renk ile ayırt edilebilmektedir.İç Anadolu bölgesinin dağlar arasında kalan bir çanak özelliği göstermesi.

Doğu Anadolu bölgesinde yükselti fazla hakim renk kahverengi olarak haritada seçilir bir özellik taşır.

Fiziki haritalardaki yer şekilleri ve renklendirme özellikleri ile bölgeler haritasındaki bölünmeler arasında benzerlikler bulunmaktadır.


12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 103) COĞRAFYA 12 SAYFA 103 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

12.SINIF SAYFA 103 ETKİNLİK ÇALIŞMASIYILLAR
TOPLAM TURİST SAYISI
TURİZM GELİRİ(Milyon &)
1997
9.738.000
8.800
1999
7.487.385
5.203
2000
10.428.153
7.636
2001
11.619.909
10.067
2003
13.956.405
13.203
2005
21.124.886
18.153
2007
23.312.657
18.153
SORU-1-Yıllara göre Türkiye’nin turizm gelirlerinde nasıl bir değişme olmuştur.

Tablo incelendiğinde genel hatları ile 1997 yılına oranla 1999 ve 2000 li yıllarda azalma görülmekle beraber sonraki dönemlerde turizm gelirlerinde gelen turist sayısı doğrultusunda ve ülkemizdeki mevcut turizm yatırımları sonucunda artışlar gözlenmektedir.


SORU-2-1999 yılında,önceki yıllara oranla gelirin azalmasının nedenleri neler olabilir.

1999 yılında düşüşün temel sebebi ülkemizde meydana gelen Marmara depremidir.Yaşanmış olan bu doğal afet ülkemiz turizm potansiyelini de olumsuz etkilemekte ve gelirler düşmektedir.Aynı etki depremin 2003 yılında tekrarlamasıyla tekrar etkisini gösterir.


SORU-3-Son yıllarda turizmde meydana gelen gelir artışının nedenleri neler olabilir.

Ülkemizde son yıllarda yapılan yatırımlar bu yatırımların kalite olarak dünya standartlarını aratmaması,1980 li yıllardan sonra yabancı sermaye girişine sağlanan kolaylık,ülkemizin daha iyi tanıtılması, mevcut turizm faaliyetlerine oranla daha fazla gelir getiren turizm kollarına yönelik yatırımlar(yat turizmi,Golf Turizmi gibi)gelirlerin artmasında etkili olmuştur.

SORU-4-Tablodan yola çıkarak ,turizm gelirlerinde ve turist sayısında gelecek yıllarda nasıl bir değişme beklenmektedir.

Tabloda genel olarak ülkemiz ciddi bir doğal afet ve savaş durumu olmadıkça turist sayısı ve turizmden elde ettiği gelir artış gösterecek niteliktedir.Yapılan olumlu teşvikler,tesislerde dünya standartlarının yakalanışı,kapasitelerinin arttırılması, faaliyetlerdeki çeşitlilik,ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikler ülkemizi önemli bir turizm cenneti yapmaktadır.

12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 106-107) COĞRAFYA 12 SAYFA 106-107 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

12.SINIF SAYFA 106-107 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.


SORU-1-Kitabınızdaki fotoğraftaki evler nerde yaygın olarak görülmektedir?

ŞANLI URFA Harran evlerinin tuğla kubbe ile örtülmesinin iki sebebi vardır. Biri, bölgenin çöl olmasından dolayı ağaç malzemenin bulunmayışıdır. Diğeri ise, Harran'da bol miktarda bulunan tuğla malzemedir. Evlerin yüksekliği içerden en çok 5 metreye varan kubbeler, 30–40 tuğla dizisi ile örülmüştür. Örgüleri düzensiz bir şekilde balçık sıva ile bağlanan kubbe ve duvarlar, içerden ve dışardan yine bu harçla sıvanmıştır
Harran evleri bölge iklimine uyumlu olarak yazı n serin kışın sıcaktır.

<fo

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !